ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร MDTI มีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 1.5 ปี (18 เดือน)
• เริ่มเรียน วันที่ 18 มิ.ย. 2565
ทั้งนี้ ในแต่ละสัปดาห์จะมี Coach Session
ในวันอังคาร และ พฤหัสบดี สัปดาห์ละ 2.5 ชั่วโมง/รายวิชา

 

ประมาณการค่าเล่าเรียน

หลักสูตร MDTI มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งหมด 216,000 บาท

พิเศษ สมัครวันนี้

รับส่วนลดค่าแรกเข้า 10,000 บาท เหลือเพียง 206,000 บาท
โดยผู้เรียนสามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

รับส่วนลดค่าแรกเข้า 10,000 บาท
เหลือเพียง 206,000 บาท
โดยผู้เรียนสามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 2 รูปแบบ
ดังต่อไปนี้

รูปแบบ รวมชำระ
(บาท)
จำนวน
(งวด)
ค่าเรียน
(บาท/งวด)
1
แบบจ่ายเต็มจำนวน
1
206,000 x 1
206,000
2
แบบผ่อนชำระ
4
51,500 x 4
206,000

หมายเหตุ ระยะเวลาในการชำระค่าเล่าเรียนแต่ละงวด เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมายเหตุ ระยะเวลาในการชำระค่าเล่าเรียน
แต่ละงวด เป็นไปตามประกาศ
ของทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หลักสูตร MDTI เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน Data Analytics,
User Experience Design และ IT Support จากผู้สอนที่ทำงานในบริษัทไอทีชั้นนำระดับโลกอย่าง Google พร้อมทั้งได้รับใบรับรองจาก Google Professional Certificate ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงทำให้ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะได้รับทั้งปริญญาโทในสาขาที่เป็นที่ต้องการขององค์กร
มากที่สุด และยังได้รับใบเบิกทางสู่สายอาชีพด้านไอทีจากบริษัทชั้นนำของโลก โอกาสในการหางานและประสบความสำเร็จจึงมีมากกว่า

ในหลักสูตร MDTI เน้นการเรียนด้าน IT Professional ใน 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Support Professional) 2.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Professional) และ 3.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design Professional)

นักศึกษาที่เรียนจบในหลักสูตร MDTI จะได้รับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
หรือ Master of Science Program in Management of Digital Technology Innovation (M.Sc) อีกทั้งยังได้ประกาศนียบัตร
จากหลักสูตรการอบรมระดับโลกจาก Google Professional Certificate ไปพร้อมกัน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร MDTI จะต้องเรียนหมวดวิชาบังคับ (Professional Core Courses - 18 หน่วยกิต) และหมวดวิชาเฉพาะเลือก (Special Selective Courses – 12 หน่วยกิต) ผ่านระบบออนไลน์ บน Platform ระดับโลกอย่าง Coursera  โดยเป็นหลักสูตรของ Google Professional Certificate ที่ได้รับการพัฒนาและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานจริงใน Google โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ มาโค้ชนักศึกษา
แบบ Live ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี รวมสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงครึ่ง ต่อรายวิชา เป็นเวลาต่อเนื่อง 10 สัปดาห์

หลักสูตร MDTI มีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 1.5 ปี (18 เดือน
• เริ่มเรียน วันที่ 18 มิ.ย. 2565

ทั้งนี้ ในแต่ละสัปดาห์จะมี Coach Session ในวันอังคาร และ พฤหัสบดี สัปดาห์ละ 2.5 ชั่วโมง/รายวิชา

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร MDTI จะต้องทำการเรียนและการสอบให้ครบถ้วนตามหมวดวิชาต่างๆ โดยรายวิชาในหลักสูตร MDTI
มีจำนวนทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ Link ดูรายละเอียดรายวิชา

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล)                   ไม่นับหน่วยกิต

2.หมวดวิชาบังคับ                                                   18 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเฉพาะเลือก                                         12 หน่วยกิต

4.หมวดการค้นคว้าอิสระ                                       ไม่นับหน่วยกิต

5.หมวดการสอบประมวลความรู้                          6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                36 หน่วยกิต

ในหลักสูตร MDTI ทั้งในหมวดวิชาบังคับ (Core Course) และ หมวดวิชาเฉพาะเลือก (Selective Course) จะมีการสอบวัดผลปลายภาค
เมื่อสอบผ่านทุกรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องลงเรียนหมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS - 6 หน่วยกิต)  เพื่อทำโครงงาน (Project)
กับ Google ในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของการเรียน และ ลงเรียนหมวดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
เพื่อจบการศึกษา (เป็นหลักสูตรแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

โค้ชจะทำหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร สรุปเนื้อหาเอกสารเป็นภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา ติดตามการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน ติดตามการทำแบบฝึกหัด ตอบข้อสงสัยในการเรียน รวมถึงการตอบปัญหาเรื่อง Problem Set และติดตามช่วยนักศึกษาในการทำโครงการ เพื่อให้นักศึกษาเรียนได้จนจบหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่จบปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ที่สนใจพัฒนาทักษะ (Upskill) หรือเปลี่ยนสายงานในการทำงาน (Reskill)
มาสู่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน”